Udenaar de Toekomst Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Coöperatie Udenaar de Toekomst UA, KvK 60314141
Markt 147, 5401 EJ Uden, 06-29426797, info@udenaardetoekomst.nl

 

Udenaar de Toekomst (UndT) verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, social media, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·           NAW-gegevens

·           Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·           Lid coöperatie Ja/Nee

·           Behoefte aan informatie Ja/Nee

·           (evt.) Betrokken bij welk initiatief

·           (evt.) zakelijke functie

·           Initiatiefbegeleider Ja/Nee

·           Alleen bij gehonoreerde aanvraag bijdrage Udenfonds: bankgegevens

·           IP-adres (geanonimiseerd)

 

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·           Het onderhouden van contact;

·           Een goede en efficiënte dienstverlening (waaronder verbinden/faciliteren, gericht benaderen op basis van expertise/betrokkenheid bij een initiatief;

·           Het verrichten van administratieve handelingen, bijv. rondom bijeenkomsten/evenementen;

·           Het voeren van een ledenadministratie

·           Het in rekening brengen van evt. sponsor- of lidmaatschapsgelden

·           E-mail “marketing” (o.a.verzenden nieuwsbrieven, uitnodigingen);

·          Udenfonds: In behandeling nemen aanvragen bijdrages, uitbetalen bijdrages, en verzoeken om verantwoording

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens omdat UndT hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

·       Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

·       De verbetering van haar diensten;

·       Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan UndT persoonsgegevens uitwisselen. UndT kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website (incl. Google analytics) en e-mail-marketing (Mailchimp). In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen verder uitsluitend verstrekt worden aan derden wanneer UndT aan een wettelijke verplichting moet voldoen. UndT zal uw gegevens in geen enkel geval verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden opgeslagen omdat wij gebruik maken van Google Analytics en Mailchimp. in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Google Analytics

UndT maakt gebruik van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat we de volgende stappen hebben genomen:

– met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst gesloten;

– uw IP-adres is geanonimiseerd;

– ‘gegevens delen’ en UserID’s binnen Google Analytics is uitgezet;

– de bewaartermijn staat op de kortst mogelijke termijn

– we maken geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

 

Mailchimp

O.a. voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en registratie van leden maakt UndT gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de US en door UndT is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

UndT zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.

 

Gegevens beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft UndT passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Cookies

Bij het gebruik van de website kunnen er cookies op uw computer worden geplaatst. Op onze website worden alleen technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies gebruikt, waarvoor geen aparte toestemming is vereist.

 

Uw rechten

U heeft het recht om UndT een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u z.s.m. maar uiterlijk binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u UndT verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens of over het inzien van ons verwerkingsregister kunt u sturen naar:

 

Udenaar de Toekomst

Markt 147, 5401 EJ Uden,

of naar: info@udenaardetoekomst.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door UndT, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018.

 

UndT kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.