Maashorstfonds

Beleidsplan

 • De stichting stelt zich ten doel is om middels het verkrijgen van middelen in al haar vormen- geld, goederen en kennis bij te dragen aan ideeën en initiatieven die vanuit inwoners en bedrijfsleven in de Maashorst worden opgepakt en deze daadwerkelijk in co-creatie met de gemeenschap, overheid  en bedrijfsleven vorm te geven en verder te brengen
 • De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van fondsen , het hierdoor zorg dragen voor continuïteit en het nauw samenwerken met haar partners.
 • De stichting Maashorstfonds is een zelfstandig geleide private stichting gerund voor en door betrokken personen (vrijwilligers) . Dit lokale fonds heeft geen begrensde levensduur maar een duurzaam karakter.

Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • het stichtingskapitaal;
 • subsidies en dona­ties;
 • erfstellingen, legaten en schenkingen en heeft hiervoor een ANBI status;
 • eventuele andere verkrijgin­gen en baten zoals inkomsten uit crowd funding.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen en wordt het eerste maal bij de oprichtingsakte benoemd. Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

Bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging

 • Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 • Het bestuur van de stichting Maashorstfonds ontvangt geen beloning en/of honorarium
 • Het bestuur is bevoegd om verbintenissen aan te gaan met ondersteunende partijen.(bouw website etc.)
 • Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Beoordeling

De beoordeling van de aanvragen geschiedt door het bestuur van de stichting Maashorstfonds.

Toezicht

 • Het toezicht op de toekenning en /of afwijzing van de aanvragen geschiedt door minimaal drie leden van de toezicht-commissie.
 • Deze toetsingscommissie bestaat uit betrokkenen uit de gemeente Maashorst en wordt jaarlijks gewisseld.
 • De leden van de toezichtscommissie ontvangen hiervoor geen vergoeding en of honorarium.

Initiatieven ondersteuning Maashorstfonds

 • Het Fonds ondersteunt initiatieven met een beperkte omvang, die geen politiek, medisch of religieus karakter hebben en zonder winstoogmerk werken.
 • Het initiatief moet bijdragen aan een duurzaam gemeente Maashorst.

Criteria voor financiele ondersteuning

 • De aanvraag dient een algemeen collectief belang en niet het belang van individuele inwoners.
 • Aanvrager treedt ook als trekker op voor het initiatief en doet zijn aanvraag namens meerdere betrokkenen bij dit initiatief.
 • Aanvraag is gericht op het mogelijk maken van een initiatief ter bevordering van participatie en saamhorigheid.
 • Bij het initiatief zijn meerdere bewoners uit de gemeente Maashorst betrokken en er is voldoende draagkracht voor het initiatief.
 • Het initiatief heeft geen commerciële, religieuze of politieke doelstelling. En wordt niet gedaan door een commerciële, godsdienstige en/of politieke instelling en heeft uitsluitend te maken met een vrijwilligers initiatief.
 • Binnen de organisatie van de aanvragende partij zijn geen of onvoldoende mogelijkheden aanwezig om tot realisering van het initiatief  te komen.
 • Het initiatief kent geen alternatieve oplossing voor de bijdrage.
 • Het initiatief is toekomstbestendig en voor iedereen toegankelijk.

Controle en Rapportage

 • Controle op de besteding van de toegewezen subsidie vindt plaats middels het overleggen van kwitanties en/of rekeningafschriften van de uitgegeven bedragen aan de penningmeester van het Maashorstfonds.
 • Deze controle vindt plaats aan het einde van het project en/of het einde van het boekjaar.
 • Niet uitgegeven bijdrages en/of gedeeltes daarvan zullen worden teruggevorderd door het bestuur van het Maashorstfonds.
 • De uitgaven en inkomsten van het fonds worden jaarlijks verantwoord aan de verstrekkers van de gelden.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Marcel Klösters (Uden)
Secretaris: Frans Delhez (Uden)
Penningmeester: Bart Hoevenaars (Uden)
Alfons Smits (Schaijk)

Stichting Maashorstfonds

Fiscaal nummer: 8584.74.736

Klavecimbellaan 5, 5402 BG Uden

Kamer van Koophandel: 70826137

Bankrekeningnummer: NL65RABO0327136332      

ANBI status: vanaf 2018

Illustratie Udenfonds